Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

LEGISLAȚIE

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, RESPECTIV A APARATULUI DE SPECIALITATE AL C.J. BIHOR


1.    Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
2.    Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
3.    O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
4.    Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
5.    Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
6.    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
7.    H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
8.    Legea nr. 554/2004 legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
9.    O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite pin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare;
10.     O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
11.     O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
12.     H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
13.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;
14.     Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
15.     Legea nr. 92/2007 legea serviciilor de transport public local, republicată cu modificările și completările ulterioare;
16.     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare;
17.     O.U.G.nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
18.    H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
Șef serviciu Mihaela Roșan